Giới thiệu về phòng >>

Giới thiệu về Phòng Đào Tạo

 
 
I. Chức năng nhiệm vụ
1. Chức năng:
   Tham mưu giúp Hiệu trưởng hoạch định chiến lược đào tạo; quản lý tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo bao gồm: Kế hoạch, chương trình, học liệu… theo quy chế của Bộ LĐTB&XH và Bộ GD&ĐT.
2.  Nhiệm vụ:
          - Phối hợp với các khoa chuyên môn, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, biên soạn, chỉnh lý chương trình, thẩm định và nghiệm thu giáo trình môn học, mô đun;
- Điều hành các hoạt động đào tạo, đối ngoại  theo quyết định của Hiệu trưởng;
           - Tổ chức lập kế hoạch thi học kỳ, thi tốt nghiệp. Quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề và các tài liệu có liên quan tới công tác lưu trữ  đào tạo;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ dạy học mới và đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên;
- Đề xuất việc quy hoạch và điều chuyển giáo viên trong trường. Tổ chức các hoạt động thực nghiệm nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và  đào tạo kết hợp với sản xuất. Tổ chức hội giảng, hội thi các cấp và chỉ đạo các khoa, tổ chuẩn bị mô hình, học cụ, phương tiện phục vụ công tác này;
            - Đề xuất và tham mưu cho Hiệu trưởng công tác giáo viên chủ nhiệm, phối kết hợp với phòng Quản lý học sinh, sinh viên trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh theo định kỳ;
 -  In ấn các văn bản, tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo của trường và lập kế hoạch mua giáo trình, tài liệu trình Hiệu trưởng duyệt;
- Dự thảo các Quyết định về đào tạo, Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi, Hội giảng, khen thưởng thành tích học tập cho học sinh sinh viên, quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm, quyết định bảo lưu kết quả học tập của học sinh;
          - Quản lý và tổ chức sử dụng các phòng học (trừ các phòng học chuyên dùng), thư viện, phòng hội thảo, hợp lý và hiệu quả;
- Phối hợp với phòng TC-HC tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng và xử lý các vi phạm trong hoạt động đào tạo;
- Phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán tổ chức thu và thanh quyết toán các khoản lệ phí và học phí đối với hệ đào tạo tại chức, ngắn hạn và đào tạo liên kết, liên thông;
- Phối kết hợp với phòng QLHSSV và các khoa, tổ bộ môn trực thuộc tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện và tổ chức xét học bổng cho HSSV;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng việc thực hiện sự công khai của Trường đối với người học, viên chức và xã hội về chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính theo các quy định hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC DANH

1

Nguyễn Xuân Hoàng

Thạc sỹ

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thành Chung

Thạc sỹ

Phó Trưởng phòng

3

Vũ Văn Dũng

Thạc sỹ

Viên chức

4

Nguyễn Hoàng Long

Thạc sỹ

Viên chức

5

Đinh Thị Bé Ngoan

Thạc sỹ

Viên chức

6

Phạm Thị Thúy Hạnh

Cử nhân

Viên chức

7

Vũ Thị Lâm Bình

Cử nhân

Viên chức

8

Trần Thị Thủy

Cử nhân

Viên chức

9

Trương Thị  Phương Lan

Cử nhân

Viên chức

10

Phạm Thị Mỳ

Cử nhân

Viên chức

11

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

Cử nhân

Viên chứcII. Thành tích đã đạt được
Tập thể phòng Đào tạo luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Khen thưởng:
- Từ năm 1997-2009: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng bằng khen.
- Luôn là đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
- 03 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ
- Hàng năm có từ 02-03 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở.
- 01 đ/c được tặng bằng khen của Thủ tướng (năm học 2013-2014).
- Bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT (năm học 2013-2014).
- Tập thể và 04 cá nhân được tặng bằng khen Lao động tiên tiến giai đoạn 2010-2015.
 


(Biên tập - Phòng Đào tạo)