Phòng Tài chính kế toán >>

Phòng Tài chính kế toán
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Th.s: Lê Đức Hinh
Trưởng Phòng Tài chính - Kế toánCử nhân Dương Hồng Nhuệ
Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

1.         Lê Đức Hinh                            Trưởng phòng

2.         Dương Hồng Nhuệ                  Phó trưởng phòng

3.         Phạm Thị Kiều                         Nhân viên

4.         Trịnh Quốc Hưng                     Nhân viên

5.         Nguyễn Quỳnh Trang              Nhân viên

6.         Trần Phương Linh                   Nhân viên

   Tập thể cán bộ giáo viên Phòng Tài chính kế toán
 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

            Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Trường, quản lý và sử dụng nguồn tài chính. Tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện các công việc của Trường thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản: Lập dự toán thu, chi quý, năm; Điều hành thu, chi và thanh toán, quản lý tiền mặt, tài sản, thẩm định giá mua sắm vật tư thiết bị, sửa chữa tài sản, hạch toán định giá các hợp đồng đào tạo, sản xuất và dịch vụ ...; Lập báo cáo nghiệp vụ thường xuyên, đột xuất và báo cáo quyết toán tài chính năm theo quy định của pháp luật và của Hiệu trưởng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

DANH HIỆU ĐƯỢC TẶNG

   1. Tập thể

- 08 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

- 01 Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

  2. Cá nhân

- 02 Danh hiệu chiến sỹ thi đua Cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT

- 09 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

- 06 Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT
(Biên tập Phòng Tài chính kế toán)