Giới thiệu >>

Giới thiệu về Phòng Tuyển sinh GTVL-HTQT I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên đơn vị: Phòng tuyển sinh, giới thiệu việc làm và hợp tác quốc tế

2. Quyết định thành lập: Phòng tuyển sinh, giới thiệu việc làm và hợp tác quốc tế được thành lập theo quyết định số: 52/QĐ-TrCĐN-TC  ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng trường CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô.

3. Địa chỉ: Số 184 đường Quyết thắng, phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

4. Điện thoại: 0303.776. 322

5. Email: vietxotuyensinh@gmail.com

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Đội ngũ CBVC: Tổng số: 04 người

2. Lãnh đạo Phòng:

    *Trưởng phòng: Thạc sỹ: Phan Thị Nhung

        DĐ: 0915.048.390

        Email: phanthinhung060382@gmail.com

*Phó Trưởng phòng: CN: Nguyễn Thành Chung

        DĐ: 0904.691.019

        Email: thanhchung0303@gmail.com

 

3. Danh sách cán bộ, viên chức của Phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ CM

1

Phan Thị Nhung

Trưởng Phòng

Thạc sỹ

2

Đinh Gia Long

Phó trưởng Phòng

Thạc sỹ

3

Phạm Đức Long

Viên chức

Thạc sỹ

4

Trần Xuân Đông

Viên chức

Thạc sỹ

5

Phạm Thị Thu Huyền

Viên chức

Cử nhân 

 

III. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

            Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện tuyển sinh, giới thiệu việc làm và Hợp tác quốc tế của trường;

 

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tuyển sinh

Tuyển sinh các ngành, nghề đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, cụ thể là:

a. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn, tuyên truyền, quảng bá phục vụ công tác tuyển sinh của Nhà trường;

b. Liên kết với các doanh nghiệp và tổ chức đơn vị ngoài trường về công tác tuyển sinh;

c. Giới thiệu cho người lao động, doanh nghiệp về nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

d. Liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để hợp tác về đào tạo, thực tập sản xuất và tu nghiệp sinh;

2.2. Tổ chức giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên

a. Tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp;

b. Thu thập, phân tích nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của xã hội. Tham mưu ký kết hợp đồng với doanh nghiệp về cung ứng lao động từ nguồn học sinh, sinh viên tốt nghiệp;

c. Tổ chức khảo sát việc làm của học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp;

d. Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường để thực hiện các hợp đồng đưa học sinh, sinh viên thực tập kết hợp sản xuất tại doanh nghiệp và các đơn vị phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo của từng nghề.

2.3. Hợp tác quốc tế

a. Đề xuất, xây dựng phương hướng, nội dung hoạt động hợp tác quốc tế của trường phù hợp với nhiệm vụ chính trị của trường và quy định của Pháp luật;

b. Chuẩn bị các văn bản, tài liệu, tổ chức các cuộc gặp mặt, hội thảo, làm việc giữa Lãnh đạo Trường với các đối tác về các hoạt động hợp tác quốc tế của trường;

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác: theo quyết định của Hiệu trưởng./