Văn bản pháp luật >>

QĐ 24/2016_QD-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 về trợ cấp với người có thành tích tham gia kháng chiến... QUYẾT ĐỊNH
                     VỀ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN
ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA BỘ
TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUỘC
CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Các tin khác

  • + 10. THÔNG TƯ 14/2014/TT-BNV QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
  • + 9. THÔNG TƯ 13/2014/TT-BNV QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ
  • + 8. Thông tư 06/2015/TT-BNV hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ
  • + 7. Thông tư 07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản tại cơ quan.
  • + 6. Thông tư 09 /2011/TT-BNV Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.
  • + 5. Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
  • + 4. Nghị định 110/2004/NĐ-CP Về công tác Văn thư
  • + 3. Công văn 09/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.
  • + 2. Công văn 139/VTLTNN-TTTH V/v Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.
  • + 1. Công văn 425/VTLTNN - NVTW V/v Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến