Thư viện >>

Thông báo trả sách (Giáo viên)  

DANH SÁCH ĐỘC GIẢ (GIÁO VIÊN) NỢ SÁCH

DANH SÁCH 1: SÁCH CHƯA LÀM MÃ

STT

Ngày mượn

Họ tên độc giả

Khoa/Lớp

Tên Sách

Ngày hẹn trả

1

16/09/2014

Lê Thị Bích Hạnh

Khoa KHCB

Giáo trình pháp luật - TCCN

06/10/2014

2

16/09/2014

Lê Thị Bích Hạnh

Khoa KHCB

Giáo trình chính trị - TCN

06/10/2014

3

16/09/2014

Lê Thị Bích Hạnh

Khoa KHCB

Giáo trình chính trị - CDN

06/10/2014

4

04/09/2014

Nguyễn Thị Thùy An

Khoa KHCB

Giáo trình giáo dục quốc phòng - TCCN - T1

24/09/2014

5

04/09/2014

Nguyễn Thị Thùy An

Khoa KHCB

Giáo trình giáo dục quốc phòng - TCCN - T2

24/09/2014

6

04/09/2014

Nguyễn Thị Thùy An

Khoa KHCB

Giáo trình giáo dục quốc phòng - TCN

24/09/2014

7

04/09/2014

Nguyễn Thị Thùy An

Khoa KHCB

Giáo trình giáo dục quốc phòng - CDN

24/09/2014

8

04/09/2014

Nguyễn Thị Thùy An

Khoa KHCB

Giáo trình pháp luật - TCCN

24/09/2014

9

08/05/2014

Phạm Đức Long

Khoa KHCB

Giáo trình kinh tế chính trị

28/05/2014

10

08/05/2014

Phạm Đức Long

Khoa KHCB

Giáo trình kinh tế chính trị

28/05/2014

11

08/09/2014

Phạm Đức Long

Khoa KHCB

Giáo trình chính trị - TCN

28/09/2014

12

08/09/2014

Phạm Đức Long

Khoa KHCB

Giáo trình chính trị - CDN

28/09/2014

13

08/05/2014

Phạm Thị Phương Tuyết

Khoa KHCB

một số vấn đề về tôn giáo chính sách tôn giáo VN

28/05/2014

14

08/05/2014

Phạm Thị Phương Tuyết

Khoa KHCB

Một số tôn giáo ơ VN

28/05/2014

16

25/09/2014

Đặng Việt Dũng

Khoa CKĐL

Giáo trình trang bị điện ô tô

15/10/2014

17

10/09/2014

Đồng Sáng Tác

Khoa CKĐL

Cấu tạo máy xúc

30/09/2014

18

23/04/2014

Ngô Quốc Dũng

Khoa CKĐL

Giáo trình máy điện

13/05/2014

19

23/04/2014

Ngô Quốc Dũng

Khoa CKĐL

Giáo trình kỹ thuật điện

13/05/2014

20

17/06/2014

Ngô Quốc Dũng

Khoa CKĐL

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô máy nổ

07/07/2014

21

17/06/2014

Ngô Quốc Dũng

Khoa CKĐL

Giáo trình vật liệu cơ khí

07/07/2014

22

17/06/2014

Ngô Quốc Dũng

Khoa CKĐL

Giáo trình vật liệu và công nghệ cơ khí

07/07/2014

23

17/06/2014

Ngô Quốc Dũng

Khoa CKĐL

Giáo trình cơ kỹ thuật

07/07/2014

24

14/11/2014

Ngô Quốc Dũng

Khoa CKĐL

Cấu tạo ô tô máy kéo

04/12/2014

25

22/09/2014

Ngô Quốc Dũng

Khoa CKĐL

Kỹ thuật nhiệt

 

26

02/07/2014

Vũ Văn Đát

Khoa CKĐL

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô

22/07/2014

27

02/07/2014

Vũ Văn Đát

Khoa CKĐL

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô máy nổ

22/07/2014

28

02/07/2014

Vũ Văn Đát

Khoa CKĐL

Hệ thống thắng trên xe ô tô

22/07/2014

29

02/07/2014

Vũ Văn Đát

Khoa CKĐL

Thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ xăng

22/07/2014

30

17/09/2014

Hoàng Điệp Anh

Khoa KHCB

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh - TCN

07/10/2014

31

17/09/2014

Hoàng Điệp Anh

Khoa KHCB

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh - CDN

07/10/2014

32

17/09/2014

Hoàng Điệp Anh

Khoa KHCB

Giáo trình giáo dục quốc phòng - TCCN, T1

07/10/2014

33

17/09/2014

Hoàng Điệp Anh

Khoa KHCB

Giáo trình giáo dục quốc phòng - TCCN, T2

07/10/2014

34

28/08/2014

Lưu Thị Ngân

Khoa KHCB

3q Teachers book - TCN

17/09/2014

35

28/08/2014

Lưu Thị Ngân

Khoa KHCB

3q Teachers book - CDN

17/09/2014

36

28/08/2014

Lưu Thị Ngân

Khoa KHCB

English for finance

17/09/2014

37

16/06/2014

Ngô Văn Huy

Khoa KHCB

LAND CRUISER/LAN…

06/07/2014

38

28/08/2014

Nguyễn Thị Thu Hiền

Khoa KHCB

3q Teachers book - TCN

17/09/2014

39

28/08/2014

Nguyễn Thị Thu Hiền

Khoa KHCB

3q Teachers book - CDN

17/09/2014

40

28/08/2014

Nguyễn Thị Thu Hiền

Khoa KHCB

English for finance

17/09/2014

41

25/06/2014

Hoàng Văn Khải

Khoa CKCT

Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

15/07/2014

42

28/08/2014

Hoàng Văn Khải

Khoa CKCT

Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

17/09/2014

43

25/06/2014

Mai Khang

Khoa CKCT

Thực hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và phay

15/07/2014

44

28/08/2014

Phạm Công Kiên

Khoa CKCT

Giáo trình cơ kỹ thuật

17/09/2014

45

02/07/2014

Tạ Quang Dân

Khoa CKCT

Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

22/07/2014

46

28/08/2014

Tạ Quang Dân

Khoa CKCT

Giáo trình vẽ kỹ thuật - 2013

17/09/2014

47

28/08/2014

Tạ Quang Dân

Khoa CKCT

Giáo trình vẽ kỹ thuật - 2007

17/09/2014

48

28/08/2014

Tạ Quang Dân

Khoa CKCT

Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí T2 - 2012

17/09/2014

49

28/08/2014

Tạ Quang Dân

Khoa CKCT

Bài tập vẽ kỹ thuật - Nghề, TC

17/09/2014

50

28/08/2014

Tạ Quang Dân

Khoa CKCT

Vẽ kỹ thuật - 2010

17/09/2014

51

28/08/2014

Tạ Quang Dân

Khoa CKCT

Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - 2010

17/09/2014

52

18/04/2014

Lương Văn Kiên

K.Điện -ĐTĐH

Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện

08/05/2014

53

18/04/2014

Lương Văn Kiên

K.Điện -ĐTĐH

Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường

08/05/2014

54

07/04/2014

Nguyễn Huy Bình

K.Điện -ĐTĐH

Kỹ thuật lạnh cơ sở

27/04/2014

55

07/04/2014

Nguyễn Huy Bình

K.Điện -ĐTĐH

Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí

27/04/2014

56

07/04/2014

Nguyễn Huy Bình

K.Điện -ĐTĐH

Máy và thiết bị lạnh

27/04/2014

57

04/09/2014

Chu Thị Hồng Hạnh

Khoa Kinh tế

Giáo trình kế toán quản trị - CDN

24/09/2014

58

10/09/2014

Nguyễn Thị Hoài Thu

Khoa Xây dựng

Những giải pháp kỹ thuật an toàn trong xây dựng

30/09/2014

59

24/09/2014

Nguyễn Thị Hoài Thu

Khoa Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình - 2007

14/10/2014

60

18/08/2014

Vũ Xuân Chiến

Khoa Xây dựng

Giáo trình cấp nước

07/09/2014

 

 
------------------------------------------

DANH SÁCH 2: SÁCH ĐÃ LÀM MÃ

STT

Ngày mượn

Mã độc giả

Tên độc giả

Lớp/Khoa

Mã sách

Tên Sách

1

14/10/2014

GV178

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Khoa CNTT&NN

TH0185

Giáo trình tin học cơ bản

2

04/11/2014

GV220

Tạ Ngọc Nguyên

Khoa CNTT&NN

TH0169

Tự học 3DS MAX

3

04/11/2014

GV220

Tạ Ngọc Nguyên

Khoa CNTT&NN

TH0253

Các thủ thuật trong FLASH

4

04/11/2014

GV220

Tạ Ngọc Nguyên

Khoa CNTT&NN

TH0305

3DS max10

5

05/09/2014

GV206

Phạm Công Kiên

Khoa CKCT

Đ0950

Kỹ thuật điện tử cơ bản

6

05/09/2014

GV206

Phạm Công Kiên

Khoa CKCT

Đ1199

Giáo trình điện tử công nghiệp

7

23/10/2014

GV205

Tạ Quang Dân

Khoa CKCT

CK0412

Giáo trình dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

8

26/08/2014

GV120

Đặng Việt Dũng

Khoa CKĐL

Đ0199

Giáo Trình Đo Lường Các Đại Lượng Điện Và Không Điện

9

26/08/2014

GV120

Đặng Việt Dũng

Khoa CKĐL

Đ0544

Giáo trình lý thuyết mạch điện

10

26/08/2014

GV120

Đặng Việt Dũng

Khoa CKĐL

Đ0848

Hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện

11

22/09/2014

GV105

Ngô Quốc Dũng

Khoa CKĐL

ĐL0103

Cơ học ứng dụng

12

10/09/2014

GV126

Nguyễn Đức Hạnh

Khoa CKĐL

Đ1452

Giáo trình kỹ thuật xung số

13

26/09/2014

GV126

Nguyễn Đức Hạnh

Khoa CKĐL

CK0410

Giáo trình dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

14

26/09/2014

GV126

Nguyễn Đức Hạnh

Khoa CKĐL

CK0030

Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

15

05/11/2014

GV221

Phạm Văn Trung

Khoa CKĐL

ĐL0106

Giáo trình vẽ kĩ thuật

16

23/06/2014

GV82

31/12/2014

K.Điện -ĐTĐH

Đ0939

Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng

17

23/06/2014

GV82

Hồ Chí Dân

K.Điện -ĐTĐH

Đ0615

Máy và thiết bị lạnh

18

23/06/2014

GV82

Hồ Chí Dân

K.Điện -ĐTĐH

Đ0743

Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí

19

23/06/2014

GV82

Hồ Chí Dân

K.Điện -ĐTĐH

Đ0937

Giáo Trình hướng dẫn thực hành sửa chữa, lắp đặt và vận hành máy lạnh

20

23/06/2014

GV82

Hồ Chí Dân

K.Điện -ĐTĐH

Đ0308

Giáo Trình Kỹ Thuật Nhiệt

21

27/10/2014

GV75

Lâm Thái Sơn

K.Điện -ĐTĐH

Đ1494

Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng

22

03/07/2014

GV77

Lê Ngọc Tưởng