Tải văn bản trường >>

Mẫu Kế hoạch vàTiến độ giảng dạyĐề nghị các đơn vị có lớp ở các cơ sở liên kết làm kế hoạch cụ thể cho từng môn học/mô đun theo mẫu gửi kèm sau đó nộp bản cứng và bản mềm về phòng Đào tạo trước ngày 23/1/2015 để nhà trường kiểm tra;
- Các lớp tại trường thời hạn nộp chậm nhất vào sáng ngày 28/1/2015.
- Lưu ý: mỗi lớp làm trong 1 sheel.

Tải mẫu theo link sau đâu:
http://www.mediafire.com/download/55z47z8g59o9zd9/Mau_TienDo.xls