Văn bản pháp luật >>

KẾ HOẠCH THU THẬP HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ LƯU TRỮ Các tin khác

  • + Hướng dẫn phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến.
  • + Hướng dẫn triển khai chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12 tháng 6 năm 2016 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016-2020
  • + Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội Vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
  • + Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội Vụ, Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức
  • + QĐ 24/2016_QD-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 về trợ cấp với người có thành tích tham gia kháng chiến...
  • + 10. THÔNG TƯ 14/2014/TT-BNV QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
  • + 9. THÔNG TƯ 13/2014/TT-BNV QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ
  • + 8. Thông tư 06/2015/TT-BNV hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ
  • + 7. Thông tư 07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản tại cơ quan.
  • + 6. Thông tư 09 /2011/TT-BNV Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.