Tin tức chung >>

Đại hội Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 

Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025

             Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy Ninh Bình, thành ủy Tam Điệp về việc tiến hành Đại hội Đảng cấp cơ sở và thành phố nhiệm kỳ 2020-2025;. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô đã và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường lần thứVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Trường Cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô  đã ban hành Kế hoạch số 493-KH/ĐU ngày 31/12/2019 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Trong quý I/ 2020 lần lượt  10 Chi bộ thuộc Đảng bộ đã tổ chức Đại hội thành công theo đúng quy định. Đại hội các chi bộ đã kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên. Đại hội các chi bộ cũng xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển chi bộ phù hợp với tình hình thực tế trong nhiệm kỳ tiếp theo.Ngay sau khi Đại hội các chi bộ hoàn tất, Ban chấp hành Đảng bộ đã họp đánh giá, rút kinh nghiệm, tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban chi ủy Chi bộ khoa Điện – Điện tự động hóa

 

Song song với việc tổ chức Đại hội các chi bộ, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ trường cũng được từng bước triển khai, đã thành lập các tiểu ban: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội.  

 

Đ/c Lê Đức Hinh – Phó Bí thư phát biểu tại ĐH Chi bộ Khoa Kinh tế

Một trong những công việc quan trọng trong công tác chuẩn bị Đại hội là chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội. Đến nay tiểu ban Văn kiện đã hoàn thành Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI và đã gửi tới các chi bộ để thảo luận, đóng góp ý kiến,. Tiểu ban Nhân sự đã hoàn thành Đề án nhân sự Đảng ủy khóa mới theo hướng dẫn của cấp trên.

Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ đại hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy Trường. Công tác chuẩn bị phục vụ đại hội cũng đã tích cực triển khai từ việc xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ đại hội, góp phần tích cự vào sự thành công của đại hội.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường lần thứVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung cao độ cho công tác phồng chống dịch Covit-19. Cùng với nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng,Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ đại hội đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covit-19. Đảng bộ nhà trường đã phối hợp với UBND Thành phố Tam Điệp sử dụng khu KTX sinh viên ( cơ sở 2) làm khu cách ly kịp thời hiệu quả và đảm bảo an toàn.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ và sự tích cực, chủ động của các tiểu ban, Đến nay công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn tất và sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025,  thời gian tổ chức đại hội vào các ngày 21/5 và 22/5/ 2020.

                                                                                               Bài - Ảnh: Thịnh Cường