NĂM 2018

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN HỌC SINH, SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NĂM 2018

Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, Nhà trường gửi đến Anh/Chị phiếu lấy ý kiến đóng góp và phản hồi về hoạt động đào tạo của trường. Anh/Chị vui lòng trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô mình chọn hoặc điền vào chỗ trống. Nội dung khảo sát sẽ không làm phương hại đến lợi ích của cá nhân của Anh/Chị. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị đã tham gia trả lời bảng hỏi này.

KHẢO SÁT

NĂM 2019

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN HỌC SINH, SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NĂM 2019

Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, Nhà trường gửi đến Anh/Chị phiếu lấy ý kiến đóng góp và phản hồi về hoạt động đào tạo của trường. Anh/Chị vui lòng trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô mình chọn hoặc điền vào chỗ trống. Nội dung khảo sát sẽ không làm phương hại đến lợi ích của cá nhân của Anh/Chị. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị đã tham gia trả lời bảng hỏi này.

KHẢO SÁT

NĂM 2020

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN HỌC SINH, SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NĂM 2020

Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, Nhà trường gửi đến Anh/Chị phiếu lấy ý kiến đóng góp và phản hồi về hoạt động đào tạo của trường. Anh/Chị vui lòng trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô mình chọn hoặc điền vào chỗ trống. Nội dung khảo sát sẽ không làm phương hại đến lợi ích của cá nhân của Anh/Chị. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị đã tham gia trả lời bảng hỏi này.

KHẢO SÁT

NĂM 2021

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN HỌC SINH, SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NĂM 2021

Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, Nhà trường gửi đến Anh/Chị phiếu lấy ý kiến đóng góp và phản hồi về hoạt động đào tạo của trường. Anh/Chị vui lòng trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô mình chọn hoặc điền vào chỗ trống. Nội dung khảo sát sẽ không làm phương hại đến lợi ích của cá nhân của Anh/Chị. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị đã tham gia trả lời bảng hỏi này.

KHẢO SÁT