Phòng Tài Chính Kế Toán

1. Giới thiệu về ban lãnh đạo và nhân viên Phòng TC-KT

1.1. Lãnh đạo phòng TC-KT

TT

Họ và tên

Chức danh

Hình ảnh

1

Trịnh Quốc Hưng

Trưởng phòng

2

Nguyễn Quỳnh Trang

Phó trưởng phòng

1.2. Tập thể phòng TC-KT

TT

Họ và tên

Chức danh

Trình độ

Điện thoại

Email

1

Trịnh Quốc Hưng

Trưởng phòng

Thạc sỹ

0975.159.198

tqhungcdn@gmail.com

2

Nguyễn Quỳnh Trang

Phó trưởng phòng

Thạc sỹ

0904.005.884

nqtrangcdvx@gmail.com

3

Phạm Thị Kiều

Nhân viên

Cử nhân

0968.753.335

phamthikieu69@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hoài

Nhân viên

Thạc sỹ

0917.292.357

nguyenhoaivietxo@gmail.com

5

Bùi Thị Hương Xen

Nhân viên

Thạc sỹ

0356.101.550

Huongxen88nb@gmail.com

6

Trần Phương Linh

Nhân viên

Cử nhân

0966.985.661

linhtp.nb244511@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng TC-KT

– Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng kế hoạch tài chính phù hợp yêu cầu hoạt động của Trường trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

– Xây dựng dự toán thu, chi tài chính hàng năm phù hợp với nguồn thu đồng thời đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Trường.

– Làm đầu mối trong việc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí của các chương trình, dự án tại Trường theo đúng quy định.

– Phối hợp với phòng Quản trị đời sống thực hiện quy trình đấu thầu về xây dựng, sửa chữa, mua sắm hàng năm đúng quy định.

– Tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa đổi bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế tài chính nội bộ và các quy định về tài chính khác của Trường đảm bảo hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu kế toán đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai minh bạch. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo yêu cầu của Hiệu trưởng và quy định của pháp luật.

– Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng các giải pháp tăng thêm nguồn thu cho Trường.

– Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật kế toán và các quy định hiện hành. Thực hiện công tác hạch toán kế toán, quyết toán các nguồn kinh phí đúng quy định.

– Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc mua sắm, xây dựng, sửa chữa tài sản; Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạp pháp luật về tài chính, kế toán.

– Tổ chức và quản lý công tác thu học phí, lệ phí và các khoản thu hợp pháp khác tại trường đảm bảo thu đúng, thu đủ và thu kịp thời.

– Quản lý kiểm soát các khoản chi theo dự toán được duyệt, theo Quy chế tài chính nội bộ và các quy định hiện hành. Thực hiện việc thanh toán, chi trả các chế độ cho cán bộ viên chức, người lao động và các chế độ cho học sinh sinh viên theo đúng quy định.

– Thống kê thu nhập cá nhân, quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm kê tài sản, đánh giá tài sản, thanh lý tài sản của trường theo qui định của nhà nước và đề xuất phương án xử lý.

– Tổ chức bảo quản, lưu trữ sổ sách, chứng từ, tài liệu, dữ liệu tài chính kế toán theo đúng quy định hiện hành.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Nhiệm vụ của Kế toán trưởng:

+ Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong nhà trường theo quy định tại điều 55 của Luật kế toán;

+ Giúp Hiệu trưởng giám sát hoạt động tài chính của Trường;

+ Chịu sự lãnh đạo của Hiệu trưởng

3. Các thành tích cao nhất đạt được của tập thể và cá nhân

3.1. Tập thể

– 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

– 09 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

– 03 Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

3.2. Cá nhân

– 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

– 01 Danh hiệu chiến sỹ thi đua Cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT

– 06 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

– 01 Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

– 04 Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

– 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Powered by TranslatePress